טלגרם גרופ

חיפוש במאגר קבוצות וערוצים לטלגרם הגדול בעולם

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Telegarm group, המשמש כפלטפורמה לפרסום תכנים ופרסומות באמצעות קבוצות חברתיות סגורות.

 

הנך מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה ו/או הוראות וכללי מדיניות המפורסמים ו/או שיתפרסמו באתר מעת לעת מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה בעניין הנושאים המפורטים בו, והנך מסכים לקבל ולנהוג לפיהם על כל תנאיהם, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או לבצע הזמנה דרכו.

 1. מבוא

  • 1.1 האתר https://www.telegram-group.com משמש כפלטפורמה בלבד ומתווך בין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או למידע המוחלף ולטיב המודעות המפורסמות בו ו/או במסגרת הקבוצות באינדקס. מובהר כי מטרתו של האתר היא להקל על היווצרות הקשר בין משתמשים שונים באתר.
  • 1.2 החברה רשאית לשנות את התקנון ואת כללי המדיניות באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם המשכת להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים לתקנון, אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת.
  • 1.3 מדיניות החברה המופיעה באתר האינטרנט של החברה וכפי שתהיה בתוקף מעת לעת היא חלק בלתי נפרד מתקנון החברה.
  • 1.4 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד.
  • 1.5 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

    2. שימוש ראוי באתר

  • 2.1 “משתמש” לצורך העניין הוא כל אדם אשר גולש ו/או מבקר באתר האינטרנט של החברה ו/או מבקש לפתוח קבוצה סגורה ו/או להחליף מידע ו/או לעשות כל שימוש שמטרתו ליצור קשר עם משתמשים אחרים המבקרים ו/או הגולשים באתר.
  • 2.2 האתר נועד לשימוש צרכים אישיים של המשתמש וליצירת קשר בין אנשים באמצעות קבוצות סגורות.
  • 2.3 המשתמש ימנע מעשיית כל מעשה העלול לשבש את פעילותו התקינה של האתר וכן מפגיעה בכל צורה במשתמש אחר, בין אם באופן ישיר ו/או עקיף, ובאמצעות כל מדיה שהיא, לרבות מכשיר נייד, מחשב ו/או כל אמצעי תקשורת אחרת.
  • 2.4 על המשתמש להיות לפחות בן 18, תושב מדינת ישראל אשר ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה, והוא מצהיר כאמור שזהו גילו.
  • 2.5 המשתמש מצהיר כי כל קבוצה חברתית שיבקש לפתוח ו/או כל מידע שיבקש להעביר ו/או לחלוק ו/או כל תוכן שיועלה על ידו לאתר יהיה נכון, שלם, בלתי מטעה, מכבד, מכובד ואינו פוגע בכל צורה שהיא, וכי אין מניעה חוקית לפרסמו. מבלי שלאתר ולמפעיליו ישנה כל אחריות בעניין. המשתמש מתחייב להפעיל שיקול דעת, לשמור על שפה מכבדת, מכובדת ונקייה תוך הימנעות מביצוע עוולות מסחריות כגון לשון הרע, עבירות פליליות, העלאת תכנים מזיקים ו/או פורנוגרפיים ו/או פוגעניים ו/או עוינים ועוד. במסירת מידע באתר באמצעות מודע המשתמש כי יכולים להיחשף לכל משתמשי האתר ובעת העלאת המודעה ו/או התוכן לפרסום באתר חלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום באתר.
  • 2.6 במסגרת השימוש באתר ייתכן והמשתמש יידרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות, כתובת דוא”ל, ופרטים אישיים נוספים בהתאם לשיקולי החברה (להלן: “מידע אישי“). ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים, לפי שיקול דעתה, הנחוץ לטעמה ובעת שימוש אחר באתר תתבקש למסור מידע אישי אחר ו/נוסף. בכל מקרה החברה אינה מתחייבת לאשר בקשה לפתיחת קבוצה ו/או תוכן כלשהו וההחלטה נתונה לשיקול דעתה המלא.
  • 2.7 בשלב זה השימוש באתר הוא חופשי וללא תשלום, אך החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות זו בכל עת לפי שיקול דעתה המלא, לפי צרכיה תוך מתן הודעה מתאימה על כך באתר. המשתמש מצהיר ומבין כי האתר משמש כפלטפורמה שיווקית והאתר לא ישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרה שכל פעולה שיבקש המשתמש לעשות באתר לא תתקבל במערכת בשל בעיה טכנית ו/או כל תקלה שאינה בשליטת החברה.
  • 2.8 הנך מאשר כי בעת שימוש בשירותי האתר ייתכן ונאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו”ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר, לרבות הקבוצות החברתיות שעניינו אותך ועוד.
  • 2.9 המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף.

3. היעדר אחריות האתר

  • 3.1 האתר פועל כפלטפורמה בלבד ומטרתו לאפשר למשתמשים ליצור בינהם קשר ו/או להקל את היווצרות הקשר, אך מבלי שהאתר מהווה צד כלשהו להתקשרות ו/או לאינטראקציה בין המשתמשים בשונים בעקבות הגלישה באתר, וזאת הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעות האתר.
  • 3.2 האתר אינו מפרסם מודעות ו/או יוזם לפתוח קבוצות מסוימות ואינו ממליץ ו/או מתערב על דבר במסגרת השימוש באתר ואינו מציג כל מצג מכל סוג שהוא.
  • 3.3 האתר ומפעיליו אינם נושאים באחריות כלשהי לפרסום מודעות ולתכניהם ו/או לקבוצות שייפתחו ויופיעו באינדקסים השונים, ואינם מתחייבים שהמידע המופיע על ידי המשתמשים, כולו ו/או חלקו, הוא מאומת, נכון, שלם ו/או תקף, שכן האתר אינו מספק “מידע” או “תכנים”.
  • 3.4 כאמור, ייתכן ובשלב מסוים השימוש באתר יהיה כרוך בתשלום. אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי פרק הזמן בו יוסיפו האתר ו/או השירותים המוצעים בו, במתכונתו הנוכחית או בכל מתכונת אחרת, לעמוד לרשות המשתמש.
  • 3.5 האתר ומפעיליו אינם אחראים לשימוש שייעשה באתר על ידי המשתמשים, לרבות לנכונות המידע המועבר בין המשתמשים והשיח ביניהם, ואין לראותם כמי שממליצים ו/או מחווים דעה בגין תוכן כלשהו המפורסם על ידי המשתמשים.
  • 3.6 מבלי שתהיה להם כל אחריות בעניין, מפעילי האתר והאתר יהיו רשאים להסיר ולמנוע פרסום של כל תוכן ו/או פתיחת כל קבוצה, בהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי, וכן לחסום ו/או להגבילל משתמש אשר יפעל בניגוד להוראות התקנון ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או למנוע פתיחת קבוצות. כך למשל, וכדוגמא בלתי ממצה, אם יוודע לאתר על תוכן משפיל או פוגעני אשר הועלה לאתר ואשר עצם פרסומו עלול להוות עוולה אזרחית או פלילית. על המשתמש להבין כי הטלת הגבלות אלו הינה הכרחית לאור כך שהאתר משמש כפלפטורמה ליצירת קשר וכמעין לוח מודעות אשר מטרתו לשמור על שיח מכובד כאשר מי שמוסר את המידע ומפרסם את התכנים הינם המשתמשים עצמם ולא האתר.
  • 3.7 המשתמש יודע ומבין כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה, ולכן צדדים שלישיים עשוים לעשות שימוש לרעה באתר, לרובת העלאת וירוסים וכו’. במקרה כזה, המשתמש מאשר כי האתר אינו יישא בכל אחריות, לרבות בכל נזק אשר עלול להתרחש, אם יתרחש.
  • 3.8 המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את מפעילי האתר בגין כל נזק אשר ייגרם בשל שימושו באתר, כתוצאה ממעשה או מחדל אשר יבוצע על ידו.
  • 3.9 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. מובהר כי החברה רשאית להשבית את פעילותה, כולה או חלקה, לצורך תחזוק האתר, שדרוגו, עדכונו או לכל צורך אחר ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפיה. תמונות, הדמיות וכיו”ב המופיעים באתר, ככול ומופיעים, נועדו להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם.

 

4. הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החברה

  • 4.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר לרבות על ידי חסימת מספר IP של משתמש, כמפורט בהוראות תקנון זה וכן לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   • 4.1.1 אם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי
   • 4.1.2  אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה
   • 4.1.3  בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר
   • 4.1.4  אם לדעת מנהלי החברה בוצעה עוולה אזרחית ו/או פלילית ו/או אם התכנים אינם הולמים ו/או ראויים את רוח ומדיניות האתר, לפי שיקול דעתה המלא.
   • 4.1.5  החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. מובהר כי  לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם
   • 4.1.6 כפוף להוראות דין אחרות
  • 4.2 האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) . החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא ויהיה נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה.
  • 4.3 החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה ו/או פרסום באתר, לפי שיקול דעתה בכל עת.
  • 4.4 החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורמים אשר אינם יכולים להיות בשליטתה החלקית או המלאה.
  • 4.5 החברה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר, אם קיימים, והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה כאלו ואחרים לאתר אינטרנט פעילים. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה, ואין באפשרותה של החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.
  • 4.6 החברה עושה כל שבידיה לשלב מנגנוני הגנה בכדי לאבטח את המידע באתר, וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.

 

 

5. הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות

  • 5.1 החברה ו/או מי מטעמה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: “דיוור ישיר“)
  • 5.2  מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת ביצוע הזמנה ו/או רישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.
  • 5.3  החברה עשויה להעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, כפוף להוראות הדין בלבד, ובין השאר ועשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים. כן עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ”ל לסודיות, וכפוף שאלו יוכלו לשלוח אליך פרסומות ודברי דיוור בהתאם להוראות דין, וכפוף לאפשרותך לסרב לקבל דברי פרסומות ו/או דברי דיוור, כאמור.
  • 5.4  באמצעות תקנון זה, הינך נותן את הסכמתך המפורשת שהחברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008 (“חוק הספאם”)  החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב בכל עת כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות, ולהודיע לה שהינך מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור ו/דברי דיוור.

6. מסירת מידע לצדדים שלישיים/פרסומות של צדדים שלישיים

  • 6.1 החברה עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות “משואות רשת” (WEB BEACONS) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-COOKIES  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

7.   סודיות המידע

  • 7.1 החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע שכתבת ו/או שפרסמת יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

8. תנאים נוספים

  • 8.1  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • 8.2  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, , בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיוצא באלה או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
  • 8.3  השם Telegarm group הינו סימן המסחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו) וגם שם המתחם הם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות באלו כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כל התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע אחר המופיע באתר, הכולל גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, מלל קולי וכו’ הינם בבעלותם הבלעדית של החברה.
  • 8.4  ככל שיש באתר סימני מסחר, תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

9. שונות

  • 9.1 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • 9.2  על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי .
  • 9.3  המשתמש מאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ויראו בכך הסכמת המשתמש והכול בהתאם לאמור בחוק ההתיישנות, התשי”ח-1968.
  • 9.4 בתי המשפט של מחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבינך בקשר לתקנון זה, פרשנותו ואכיפתו.
  • 9.5 המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
  • 9.6  לפרטים ובירורים באשר לפעילות האתר ניתן לפנות אלינו באחת מן האמצעים הבאים:
   בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתרנו.

 

ט.ל.ח

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן